Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola

KONCEPCJA
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 39 w Kielcach

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach

 

Opracowana na lata 2022-2027 

 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wsparcie całościowego rozwoju dziecka, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego.

PODSTAWA PRAWNA

 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie Prawo Oświatowe oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2017, poz, 1658)

 

W I Z J A
 

 • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój w radosnym i bezpiecznym otoczeniu pod troskliwą i czujną opieką personelu przedszkola.
 • Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym etapie edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami. Są wyposażone w system wartości będący podstawą funkcjonowania w przyszłości i mający wpływ na jakość ich życia w społeczeństwie.
 • Rodzice są partnerami, a także wsparciem dla naszych przedsięwzięć wychowawczych i edukacyjnych.

 

                                              Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów”

Odkrywamy u dzieci ich mocne strony, pomagamy im w rozwijaniu się i dojrzewaniu w zgodzie ze światem i własnymi zdolnościami. Pobudzamy motywację i chęć do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i działań, w atmosferze bezpieczeństwa i bezwzględnej akceptacji z naciskiem na kształtowanie postaw proekologicznych i patriotycznych. Ujawniamy talenty dzieci przy pomocy Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.

 

„Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi geniusz. Trzeba tylko pozwolić mu się objawić”.
 

M I S J A

 • Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym troskliwą opiekę i wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Praca ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.
 • Odkrywamy w dzieciach ich mocne strony, pomagamy im w rozwijaniu się i dojrzewaniu w zgodzie ze światem i własnymi zdolnościami.
 • Pobudzamy motywację i chęć do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i działań, z naciskiem na kształtowanie postaw proekologicznych i patriotycznych.
 • Przedszkole planuje i organizuje pracę wychowawczą i dydaktyczną w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, wybrany przez radę pedagogiczną program nauczania i programy własne nauczycielek.
 • Zajęcia wychowawczo - dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci, a oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczego działania, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności oraz wpajania wartości niezbędnych w życiu dorosłego człowieka.
 • Przedszkole pomaga w przygotowaniu do życia w nowoczesnej, stale zmieniającej się rzeczywistości przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i wartości uniwersalnych.
 • Indywidualny rozwój każdego wychowanka jest monitorowany i w zależności od wyników badań prowadzone są zajęcia wspomagające, z zastosowaniem takich metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki którym dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie  z własnym potencjałem.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne umożliwiają wyrównywanie szans wszystkim dzieciom oraz sprzyjają wyzwalaniu ich aktywności i rozwojowi zainteresowań służących osiągnięciu gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Rodzice są naszymi partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i kulturalnej, uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 • Promujemy nasze osiągnięcia poprzez stronę www przedszkola, dzięki której rodzice mają dostęp do bieżących informacji o działaniach placówki.
 • Przedszkole współpracuje z miejscowymi organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi.
 • Przedszkole posiada własny kalendarz wydarzeń, imprez i uroczystości, co podkreśla odrębność naszej placówki.
 • Życzliwy personel tworzy pogodną i przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci są radosne oraz czują się akceptowane i bezpieczne.
   

Zależy nam na tym, by słowa zawarte w misji przedszkola były realizowane zarówno poprzez nowe jak i sprawdzone już działania. Wyznacznikiem jakości mają być bezpieczne, radosne, dobrze przygotowane do podjęcia nauki szkolnej dzieci oraz spokojni i zadowoleni rodzice.  Kontynuując dotychczasowe działania,  koncepcja pracy przedszkola ma opierać się na podmiotowym traktowaniu dziecka, szacunku dla jego godności. Dziecko w naszym przedszkolu nie jest anonimowe. Nauczyciele znają jego środowisko rodzinne, problemy, jego predyspozycje indywidualne, zamiłowania, uzdolnienia, możliwości, zainteresowania. Poszukiwanie nowych kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej umożliwi dzieciom jeszcze lepszy, harmonijny  i wszechstronny rozwój.

 

KSZTAŁTOWANE WARTOŚCI

 bezpieczeństwo

odpowiedzialność

szacunek

kultura osobista

estetyka

ekologiczny tryb życia

patriotyzm

 

 

PRIORYTET 

Dziecko to największy skarb każdego rodzica, jest najpiękniejsze,

najmądrzejsze i najukochańsze. Tak też powinno być traktowane,

bez względu na deficyty, trudności wychowawcze, wygląd, rasę

czy pochodzenie społeczne. Nie ma nic cenniejszego niż pewność rodziców,

 że miejsce i ludzie którym powierzają dziecko – dają

poczucie bezwzględnej akceptacji i bezpieczeństwa”.

 

CELE GŁÓWNE

optymalizacja efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; 

zapewnienie prawidłowego przebiegu i stałego doskonalenia procesów edukacyjnych w przedszkolu; 

​przygotowywanie do przyjmowania odpowiednich ról społecznych, dalszej edukacji oraz życia zawodowego;

wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez       upowszechnianie jego specyfiki oraz osiągnięć;

CELE OPERACYJNE

 

wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

budowanie systemu wartości, aby dzieci wiedziały co jest dobre, a co złe;

kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;

rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych;

troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;  

budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz     rozwijanie umiejętności prezentowania swoich  przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

DEKALOG WYKORZYSTANIA TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH

 

1. Każde dziecko jest inne. Ma odrębną specyficzną i niepowtarzalną „matrycę inteligencji”. Każdy ma swoje słabe i silne strony.

2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równo cenne.

3. Każdy rodzaj inteligencji warto, można i trzeba rozwijać.

4. Przedszkolaki powinny mieć możliwość wyboru własnej aktywności.

5. Należy dostosować metody nauczania do rodzaju inteligencji dzieci.

6. Ocenianie dzieci musi być „sprawiedliwe” wobec inteligencji.

7. Ważne jest odpowiednie diagnozowanie i odkrywanie szczególnych predyspozycji dzieci oraz umożliwienie ich rozwoju.

8. Wczesne ustalenie uzdolnień dziecka może pomóc mu w rozwijaniu talentów.

9. Bardzo ważne jest kształtowanie emocjonalnych zdolności dzieci.

10. Wychowawca – rodzic i nauczyciel - każde dziecko powinien traktować indywidualnie.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA
 

W zakresie fizycznym:

 • dba o zdrowie, estetykę,
 • jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości,
 • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,
 • wykonuje czynności samoobsługowe,
 •  spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 •  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

W zakresie emocjonalnym:

 • jest odpowiedzialny za siebie i posiada umiejętność oceniania swojej pracy,
 • wykazuje chęć wszechstronnego rozwoju zarówno w naukach ścisłych jak i  artystycznych,
 • nie obawia się występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • nie obawia się wyrażać swoje uczucia,
 • szanuje emocje swoje i innych osób,
 • posiada umiejętność koncentracji podczas pracy przez dłuższy czas, jest wytrwały,
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt.

W zakresie społecznym:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • zna i stara się przestrzegać zasad kultury współżycia, postępowania,
 • posiada wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • jest samodzielny i zaradny – odpowiednio do wieku, życzliwy i koleżeński,
 • chętnie dzieli się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazuje inicjatywę w działaniu, 
 • wykazuje umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze,
 • wyraża szacunek do ojczyzny.

W zakresie poznawczym:

 • orientuje się w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny,
 • wykazuje zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umie posługiwać się nowoczesnymi technologiami na miarę swoich możliwości rozwojowych (elektroniczne urządzenia cyfrowe do porozumiewania się oraz do zabawy, komputer w podstawowym zakresie),
 • rozumie i zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe (prezentuje postawę patriotyczną),
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach i porządkuje je,
 • rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
 • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

ORGANIZACJA

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kielcach jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Kielce. Siedziba przedszkola znajduje się w Kielcach ul. Barwinek 31. W przedszkolu funkcjonuje 9 grup dziecięcych. Grupy liczą od 16 do 25 dzieci. Przedszkole zapewnia usługi opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pracuje  w ciągu całego roku z przerwą wakacyjną – jeden miesiąc. Czynne jest od 6.30 do 16.30. W ramowym rozkładzie dnia uwzględnione są 3 posiłki.

 

ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

Przedszkole usytuowane jest w południowej dzielnicy Kielc, na osiedlu Barwinek. Osiedle na którym znajduje się przedszkole, otoczone jest od strony południowej zespołem domków jednorodzinnych i lasem, od strony północnej sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 32 w Kielcach, a od strony wschodniej zespołem bloków 4 -  piętrowych i ogródkami działkowymi, od zachodniej basenem i zespołem bloków 4- piętrowych. Przedszkole posiada ogród z zabezpieczonym placem zabaw oraz z dużym tarasem przedszkolnym.

 

WARUNKI BYTOWE

            Budynek Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach oferuje dzieciom jasne, przestronne, słoneczne sale, przy których znajdują się łazienki, z przystosowaną do wzrostu dzieci armaturą sanitarną. Sześć dużych sal pozwala dzieciom na aktywność także w czasie niepogody. Kolorowe  i zadbane sale przedszkolne tworzą bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy. Środki dydaktyczne i wyposażenie przedszkola pozwala na realizację przyjętych programów. Ciekawe meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Śniadania, obiady i podwieczorki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni przedszkolnej.

 

JAK PRACUJEMY

            Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny. Nauczycielki oprócz wykształcenia kwalifikującego do wykonywania zawodu (wychowanie przedszkolne) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, informatyki. Poprzez ustawiczne i permanentne kształcenie, stałe doskonalenie warsztatu pracy i poszukiwanie nowatorstwa pedagogicznego stwarzają dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju. Przedszkole Samorządowe nr 39 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz przestrzeń do zabaw ruchowych, umożliwia dzieciom zabawę w kącikach zainteresowań i placu zabaw. Odbywają się zajęcia z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Nauczyciele wykorzystują naturalną potrzebę zabaw dzieci, stwarzają takie sytuacje, które wyposażają dzieci w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Proces ten oparty jest na indywidualnych obserwacjach pedagogicznych każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych, niwelowania deficytów rozwojowych i rozwijania talentów. Prowadzone jest badanie gotowości do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników badania prowadzone są zajęcia wspomagające  i korygujące rozwój dziecka bądź udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

            W przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego, organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców. 6 – latki mają zorganizowane zajęcia  z religii. Mając na uwadze ułatwienie przystosowania dziecka do nowych warunków, przedszkole prowadzi program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli dzieci biorą udział w licznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach, wycieczkach  i zawodach sportowych. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

            To metody nowoczesne i zapewniające wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

NOWATORSKIE METODY

 

 • metoda projektu artystycznego
 • twórcze metody aktywności ruchowej Denisona, Sherborne, Orffa, Labana,
 • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodyka nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • metody I. Majchrzak, J. Cieszyńskiej,
 • metody aktywizujące,
 • techniki twórczego myślenia,
 • pedagogika zabawy i wielu innych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez:

 • stronę internetową i fanpage – włączenie rodziców w tworzenie strony przedszkola;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • organizację plastycznych konkursów między przedszkolnych;
 • udział w licznych konkursach zewnętrznych – miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 • organizację Dnia Przedszkolaka;
 • propagowanie świata wartości podczas otwartych zajęć wg kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych;
 • stymulowanie dzieci do nabywania wiadomości i umiejętności – stosowanie dobrych praktyk pedagogicznych;
 • dostosowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci wynikających z realizacji podstawy programowej;
 • rzetelną diagnozę dzieci 5-6 letnich;
 • prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • dbałość, aby wszystkie proponowane sytuacje edukacyjne pozwalały na naukę przez zabawę, badanie, doświadczanie, możliwość wyboru zadań, wyrabianie motywacji do nauki, oraz umiejętność uczenia się;
 • rzetelne podejście do wytycznych zawartych w podstawie programowej;
 • wzmocnienie działań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wczesne wykrywanie deficytów, ukierunkowanie rodziców na współpracę ze specjalistami, ujednolicanie działań w wypadku zdiagnozowania – pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • wzmocnienie opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez codzienne działania przedszkola;
 • badanie losów absolwentów, uwzględnianie informacji zwrotnych w planowaniu sytuacji edukacyjnych;
 • realizację programu profilaktyczno – wychowawczego przedszkola, prowadzenie systematycznego dialogu z rodzicami w tym zakresie, wspólne modyfikowanie i wzbogacanie o nowe formy;
 • realizację programu adaptacyjnego;
 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku;
 • kontynuowanie i uatrakcyjnianie udziału w przeglądach, spotkaniach organizowanych przez instytucje gminne, powiatowe, ogólnopolskie;
 • zachęcanie rodziców do udziału w organizacji uroczystości przedszkolnych;
 • pielęgnowanie własnych tradycji przedszkola, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki;
 • opracowanie i realizację programów autorskich;
 • angażowanie rodziców do prowadzenia działań z dziećmi w przedszkolu i poza nim, zgodnie z zamiłowaniami i umiejętnościami rodziców;
 • proponowanie rodzicom wspólnych działań na rzecz placówki np. prace w ogrodzie przedszkolnym;
 • organizowanie w przedszkolu dyżurów psychologa, pedagoga  i logopedy dla rodziców i nauczycieli;
 • zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem w zakresie organizowania rozmaitych akcji charytatywnych (np. „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, „Sprzątanie Świata”, Fundacje – zbieranie nakrętek dla dzieci chorych i niepełnosprawnych – Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera, makulatury - „Makulatura na misje” - Diecezja Kielecka, elektrośmieci „ Moje miasto bez elektrośmieci” - Urząd Miasta Kielce, baterii – Fundacja Odzyskaj Środowisko w Kielcach, „Pluszowy Miś” - akcja „Echa Dnia”, „Góra Grosza” - Towarzystwo „Nasz Dom”, Schronisko dla psów w Dyminach, kartki świąteczne dla dzieci z onkologii – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach);
 • udział w kampaniach, projektach i programach edukacyjnych;
 • wzbogacanie zbioru pomocy dydaktycznych i unowocześnianie go;
 • media lokalne, artykuły w prasie i w Internecie.

 

         Przedszkole organizuje poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i ich rodziców. Opieka ta realizowana jest poprzez współpracę z:

Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach ul. Urzędnicza 16, w zakresie:

 • badań diagnostycznych, psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych;
 • obserwacji w grupie dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 • badań przesiewowych dzieci 5 i 6 – letnich w kierunku zagrożenia dysleksją;
 • poradnictwa dla rodziny w ramach konsultacji indywidualnych;
 • pedagogizacja rodziców na temat prawidłowości i odchyleń w rozwoju dziecka oraz możliwości korygująco – stymulujących;
 • działalności doradczo – instruktażowej dla nauczycieli.

 

            Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonych i przystosowanych gabinetach specjalistycznych logopedy i psychologa w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

 

KIERUNKI PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA

NA LATA 2022-2027
 

Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością a zatem podstawowym obowiązkiem każdego człowieka, gdyż każdy jest tylko chwilowym użytkownikiem tego środowiska i ma obowiązek przekazać je innym, następnym pokoleniom.

Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie, jednak jej podstawy każdy zdobywa w dzieciństwie i młodości, kiedy jest wrażliwy na wszystko co go otacza.

 

„OD NAJMŁODSZYCH LAT Z EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT – edukacja ekologiczna sposobem na zdrowy styl  życia”

Cele:

 • kształtowanie postaw proekologicznych, rozumienie roli czystego powietrza, wody dla prawidłowego rozwoju roślin, zwierząt i ludzi
 • wzmocnienie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym jako placówki propagującej zdrowy styl życia wśród swoich wychowanków
 • podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i rodziców oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

 

Działania:

 • promowanie ekologicznych zasad, zdrowego stylu życia, poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą, oglądanie filmów edukacyjnych, prezentacje multimedialne o tematyce przyrodniczo-ekologicznej
 • ułożenie wspólnie z dziećmi kodeksu „Małego Ekologa”
 • proekologiczne gospodarowanie surowcami i materiałami: segregacja odpadów przez dzieci i pracowników do specjalnych pojemników, wykorzystanie materiałów wtórnych do zajęć plastycznych i konstrukcyjnych, zbiórka baterii, plastikowych nakrętek i makulatury
 • organizowanie sezonowych kącików przyrody, promujących zdrowie i ekologię
 • stosowanie metod aktywizujących, pobudzających dzieci do samodzielnych doświadczeń, do poznawania przez: badanie, odkrywanie, smakowanie, praktyczne działanie oraz poznawanie przez bezpośredni kontakt
 • organizowanie spacerów, wycieczek i zabaw ruchowych na świeżym powietrzu
 • „Wiem, że zdrowo jem” – warsztaty prowadzone przez dietetyka dotyczące zdrowego odżywiania
 • „Przedszkolaki robią przysmaki” – zajęcia kulinarne dla dzieci, uświadamiające walory ekologicznej żywności
 • Organizacja kolejnych edycji konkursu „EKO-MANIACY” – np. „Zielono mi” – pokaz mody ekologicznej na powitanie wiosny
 • Karnawałowe bale ekologiczne pod hasłem „Wszystkie kolory przyrody” albo „Wszystkie kolory planety Ziemi”
 • Uczestnictwo w organizowanych przez przedszkole oraz instytucje zewnętrzne konkursach, przeglądach, turniejach wiedzy o tematyce ekologicznej o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim
 • Realizacja projektów, programów i akcji promujących zdrowie i ekologię (np. programy: „Czyste powietrze wokół nas”, „Kubusiowi przyjaciele natury” czy „Mamo, tato, wolę wodę”; akcja „Sprzątanie Świata”)
 • Spacery i wycieczki, kształtowanie wrażliwości ekologicznej poprzez bezpośrednie obserwacje w różnych porach roku, obserwacje ptactwa, zorganizowanie akcji dokarmiania zwierząt zimą
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi: leśnik, ekolog, przedstawiciel Oczyszczalni Ścieków, przedstawiciel „Wodociągów Kieleckich”, przedstawiciel Przedsiębiorstwa Kanalizacji
 • Udział w warsztatach przyrodniczych prowadzonych przez LOP, Nadleśnictwo Lasy Państwowe
 • Udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt czy ochrony środowiska naturalnego
 • Wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola o pomoce dydaktyczne typu lupy, lunety i mikroskopy.

 

 

W procesie wychowawczo-dydaktycznym obejmującym całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój dziecka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie bardzo ważną rolę odgrywa ta strona działalności, która kształtuje uczucia patriotyczne, przywiązanie do Ojczyzny.            

Dla dziecka pojęcie „Ojczyzna” jest pojęciem abstrakcyjnym, gdyż nie rozumie ono do końca jego zakresu znaczeniowego.

Aby w przyszłości dziecko rozumiało słowo: Polak-patriota-Polska- moja Ojczyzna, należy małymi kroczkami przybliżać mu obraz kraju.

Podczas kształtowania u dzieci obrazu Ojczyzny ważną rolę odgrywa przybliżenie symboli narodowych, które stanowią łącznik między historią narodu, jego teraźniejszością i przyszłością. Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi, powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu.

 

„MAŁY PATRIOTA – edukacja patriotyczna już od przedszkola”

Cele:

 • budzenie miłości do Ojczyzny,  kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju
 • ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, kultywowanie tradycji i obrzędów
 • rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka - patrioty
 • przyswajanie wiedzy o Ojczyźnie, poznanie wybranych elementów historii państwa polskiego i jego symboli narodowych
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych
 • obchodzenie świąt i rocznic
 • przybliżenie postaci wybranych bohaterów narodowych, kultywowanie pamięci o nich i budzenie dumy z ich wielkich osiągnięć
 • uwrażliwienie na piękno swojego i innych regionów Polski
 • przywiązanie do swojej „Małej Ojczyzny”
 • pielęgnowanie tradycji i więzi z krajem ojczystym
 • rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych
 • umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i społecznych
 • kształtowanie czynnej postawy w zakresie kultury życia codziennego.

 

Działania:

 • przedszkolne zajęcia edukacyjne, w czasie których dzieci poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności:

- organizacja kącików małego patrioty; gazetki tematyczne

- słuchanie bajek, baśni, legend i opowieści

- słuchanie i śpiewanie piosenek, pieśni patriotycznych, przyśpiewek

- nauka tańców narodowych i regionalnych, zabaw ludowych

- wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej, ruchowo-werbalnej

- poznawanie i celebrowanie świąt związanych z tradycją ludową

 • udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych i patriotycznych, warsztatach, wycieczkach i zajęciach w ramach oferty edukacyjnej instytucji lokalnych takich jak: Delegatura IPN w Kielcach, Muzeum Historii Kielc, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach czy Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
 • spotkania z Kombatantami Misji Pokojowych ONZ,  z żołnierzami Służby Przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych oraz Brygady Obrony Terytorialnej Kraju
 • spotkania z twórcami ludowymi
 • spacery, wycieczki po najbliższej okolicy, miejscowości, regionie (zabytki, pomniki, nekropolie itp.)
 • celebrowanie takich świąt, jak Narodowe Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
 • cykliczne uczestnictwo w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Do Hymnu”
 • udział w organizowanym przez instytucje i placówki różnego rodzaju współzawodnictwie o zasięgu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, promującym treści i postawy patriotyczne
 • organizacja konkursów wewnątrz lub między przedszkolnych:

- konkurs recytatorski „A ja jestem Polak mały”

- konkurs plastyczny „Polska – mój dom”

- konkurs piosenki patriotycznej „Piękna nasza Polska cała”

- konkurs wierszy patriotycznych dla rodziców

- quiz wiedzy o Polsce

 • „W kadrze zatrzymane” – fotograficzna wystawa z przeprowadzonych działań.

 

Treści zawarte w niniejszej koncepcji mogą ulec modyfikacji ze względu na sytuację epidemiczną i geopolityczną w naszym kraju.