Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

2022/2023

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Dotknij, poczuj, zobacz"
 

Głównym zamierzeniem projektu jest:

 • wzbudzenie w dzieciach pasji do tworzenia, eksperymentowania i doświadczania wielozmysłowego;
 •  integracja oraz rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
 • niwelowanie napięć emocjonalnych.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień-maj) przez grupę VI i VII. Będziemy wykonywać w każdym miesiącu różnego rodzaju eksperymenty, które z pewnością wzbudzą w dzieciach ciekawość i pasję do tworzenia.
 


 


 

Ogólnopolski Projekt Ekologiczny "GRAMY W ZIELONE"

"Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego działania, zależy od każdego z nas". Zagadnienia i problemy dotyczące środowiska i ekologii zawsze były przedszkolakom bardzo bliskie. Dzięki wspólnej pracy dowiemy się, jak można pomagać przyrodzie i jak tę wiedzę podawać dalej.

Głównym celem projektu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Cele szczegółowe:
- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego; -budzenie wrażliwości na piękno  otaczającej nas przyrody;
- tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą;
- obserwacji zjawisk. przyrodniczych występujących w różnych porach roku;
- przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych  znajdujących się w najbliższym środowisku. Realizację poszczególnych zadań będzie można śledzić na naszej stronie.

Projekt będzie realizowany w grupie I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX.
 


 

 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców" 

"Dzieci uczą rodziców" to realizowana od 2019 roku przez Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu ogólnopolska akcja edukacyjna, której adresatami są przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych. Głównym celem akcji jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.

W ramach akcji każdego miesiąca uczestniczące placówki otrzymują darmowe materiały do przeprowadzenia tematycznej lekcji. Zakres tematyczny lekcji jest niezwykle szeroki: bezpieczeństwo (w różnych wymiarach), ekologia, przyroda i świat zwierząt, kosmos i astronomia, historia, geografia, kultura i tradycja, sport i zdrowie.

W trakcie trwania trzech edycji akcji zostały zrealizowane 23 tematyczne lekcje, w których uczestniczyły setki tysięcy dzieci z całej Polski, w tym również z naszego przedszkola. Z początkiem nowego roku przystąpiliśmy do kolejnej, czwartej edycji akcji "Dzieci uczą rodziców".


 


 

Ogólnopolski Program "Uczymy dzieci programować" 

Autorka i koordynatorka programu: Anna Świć
Organizator programu: Fundacja Rozwoju Edukacji Cyfrowej
Wsparcie: marka Edu-Sense

"Uczymy dzieci programować" to program edukacyjny, którego celem jest wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji, w tym także edukacji przedszkolnej. 
Chcemy pokazać, że nauka kodowania jest bardzo ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka, a przy tym nie musi być ani trudna, ani nieciekawa. Na przedszkolnych zajęciach realizowanych w ramach programu wykorzystywane będą Ozoboty - Roboty edukacyjne dedykowane dla dzieci, będące niezwykle popularnymi zabawkami. Ozobot pozwala na programowanie poprzez rysowanie. Jest to niezwykle atrakcyjne dla dzieci podejście, uczące programowania i myślenia algorytmicznego. 

Program realizuje grupa V i IX - "Pszczółki".
 


 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury!"
 


 

Autorkami projektu są: Monika Rucińska - nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz Adrianna Kamińska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim.

Celem głównym ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego "Z darami natury świat nie jest ponury!" jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste.

Cele szczegółowe:

 • poszerzenie świadomości ekologicznej,
 • kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego,
 • racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody oraz utylizacji odpadów,
 • stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą,
 • zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi,
 • inicjowanie zabaw konstrukcyjnych, majsterkowanie, budowanie, wykorzystując materiały użytkowe, w tym naturalne,
 • dostrzeganie emocjonalnej wartości otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • przejawianie w stosunku do zwierząt życzliwości i troski,
 • tworzenia otoczenia przyjaznego środowisku,
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody,
 • zachęcenie do indywidualnej i zbiorowej ekspresji artystycznej,
 • rozwijanie wyobraźni twórczej i kreatywnego myślenia,
 • budzenie zaciekawienia otaczającym światem,
 • rozwijanie zdolności poznawczych,
 • poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,
 • wyrabianie właściwego stosunku do otaczającej przyrody,
 • właściwe reagowanie na cierpienie ludzi i zwierząt,
 • dostrzeganie zależności pomiędzy stanem naturalnego środowiska a zdrowiem człowieka,
 • wprowadzanie w świat wartości uniwersalnych,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: chęć niesienia pomocy potrzebującym, oszczędność, gospodarność, empatia,
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania i rozwiązywania problemów przyrodniczych,
 • dostrzeganie i poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Projekt realizuje grupa I "Żabki".
 


 

Wolontariat długoterminowy w placówkach kulturalnych i edukacyjnych

 

 

 

Organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach.

W ramach projektu w roku szkolnym 2022/2023 gościmy wolontariuszki z Ukrainy (Sofia) i Armenii (Gayane), które codziennie towarzyszą przedszkolakom podczas codziennych zajęć.

Realizacja projektu: grupa I "Żabki".
 


 

Projekt edukacyjny "DOOKOŁA POLSKI"
 

W ramach realizacji projektu "Dookoła Polski" podejmować będziemy różnorodne aktywności inspirowane historią, legendami i ważnymi miejscami z różnych regionów Polski. Chcemy od najmłodszych lat zaszczepiać w dzieciach ideę lokalnego patriotyzmu oraz miłość do ojczyzny.

Cele projektu:
• propagowanie idei lokalnego patriotyzmu;
• kształtowanie postaw patriotycznych;
• rozbudzanie miłości do ojczyzny;
• poszerzanie wiedzy o Polsce a także o jej poszczególnych regionach;
• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
• aktywizowanie środowiska przedszkolnego.

Realizacja projektu: grupa VI "Biedronki" i grupa VII "Motylki".