Rekrutacja

WZNOWIONO NABÓR DO PRZEDSZKOLI 2020/2021

nowe, obowiązujące aktualnie terminy zaznaczono na czerwono

ZASADY NABORU
do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2020/2021.

 

HARMONOGRAM NABORU
 

 • 12.03.2020 r. - 18.03.2020 r. do godz. 15:00 - odbywa się potwierdzanie woli przez rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola, o dalszym korzystaniu z usług tej samej jednostki. (potwierdzenie to może odbyć się telefonicznie/e-mailowo)
   
 • 19.03.2020 r. - 27.03.2020 r. do godz. 15:00 - rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej podań od rodziców po raz pierwszy zapisujących dziecko do danego przedszkola/szkoły. Dane dziecka należy wprowadzić do systemu za pomocą Internetu wypełniając umieszczony na stronie http://kielce.formico.pl  (logowanie się na stronie możliwe będzie od 19.03.2020r. do 27.03.2020r.) wniosek, który po wypełnieniu należy wydrukować i dostarczyć do placówki, która została wybrana na pierwszej pozycji, w celu zatwierdzenia.

   

 • 13.05.2020r. - 21.05.2020r. do godz. 15:00  - złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
   Dostarczanie wniosków wraz z całą dokumentacją wyłącznie po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu  z dyrektorem placówki. 

Zgodnie z uchwałą nr VII/78/2019 Rada Miasta Kielce z dnia 21 lutego 2019r., rodzic może wybrać dowolną liczbę placówek.
 

 • 08.06.2020r. do godz. 15:00  - podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach, a także po zalogowaniu się na swoje konto w systemie) listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
   
 • 08.06.2020r - 15.06.2020r. do godz. 15:00 - potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług danej placówki, do której zakwalifikowało się dziecko.
  Brak złożenia takiego potwierdzenia będzie skutkował nieprzyjęciem dziecka do danej placówki.
   
 • 18.06.2020r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości (poprzez wywieszenie list w placówkach) listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej placówki.
   

Nabór uzupełniający:

 • 01.07.2020r. - 07.07.2020r. do godz. 15:00 - przyjmowanie podań.
 • 14.07.2020r. do godz. 15:00 - wywieszenie list zakwalifikowanych.
 • 14.07.2020r. - 17.07.2020r. - potwierdzanie przez rodziców dzieci nowoprzyjętych woli korzystania z usług przedszkola.
 • 20.07.2020r. do godz. 12:00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych do przedszkola.

Zgodnie z ustawą prawo oświatowe (art. 131), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności - Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy polegający na zameldowaniu się – zgodnie z rodzajem pobytu w danym miejscu – na pobyt stały bądź czasowy.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie danej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 obowiązują:

·         ­   kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe,

·         ­  kryteria ustalone przez Radę Miasta Kielce uchwałą nr XLIX/1107/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. oraz uchwałą nr XXV/454/2020 z dnia 16 stycznia 2020r.

Kryteria przyjęcia - tabela

 
 • Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów.
 • Spełnianie kryteriów należy potwierdzić, dołączając do wniosku określone niżej dokumenty.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.
 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy prawo oświatowe).
 • Pod pojęciem dochodu rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym, że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych określonych w art. 27, art.. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Dokumenty, które rodzice/prawni opiekunowie dołączają do wniosku:  

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (art. 150 ustawy prawo oświatowe):

 

1)  Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

2)  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

3)  Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem.

4)  Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawąz dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm. ).

 

Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

 

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych:

 

Kryteria samorządowe potwierdzane są odpowiednimi oświadczeniami składanymi przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. (art. 150 pkt. 7 ustawy o prawo oświatowe)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. (Dz. U. poz. 195 i 1579).