Regulamin korzystania z placu zabaw

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 39 w Kielcach

przy ul. Barwinek 31

Telefon kontaktowy:   41  367 67 85

 

§ 1

 

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 i 949)

2. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 22 stycznia 2003r.. Nr 6,poz. 69 ).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011, Nr 161, poz. 968).

 

§ 2

1. Plac zabaw zlokalizowany w ogrodzie przedszkolnym jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi wyłącznie dzieciom uczęszczającym do Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach

2. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od lat 3 do lat 6.

3. Przed wyjściem dzieci do ogrodu - teren sprawdzany jest przez nauczyciela lub innego pracownika przedszkola (stan techniczny sprzętu, czystość itp.).

4. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod stałą opieką nauczycieli i personelu obsługi, którzy za nie ponoszą pełną odpowiedzialność.

5. Na placu zabaw dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych czy zabawowych są wyznaczone punkty dyżurów dla nauczycieli oraz pomocy nauczyciela – załącznik nr 1

6. W ogrodzie przedszkolnym dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych czy zabawowych jednocześnie mogą przebywać 4 grupy przedszkolne – załącznik nr 2

7. W ogrodzie opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic z chwilą przywitania się z nim i z nauczycielem i poinformowania nauczyciela o zamiarze odbioru dziecka z przedszkola.

8. Z urządzeń ogrodowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

9. Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu.

10. Zabrania się w szczególności:

- przebywania na terenie placu zabaw osobom nieupoważnionym,

- niszczenia sprzętu i urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń,

- zakłócania spokoju i porządku publicznego,

- palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,

- niszczenia i uszkadzania roślinności,

- zaśmiecania terenu,

- jazdy na rowerze, hulajnodze, deskorolce, rolkach itp.,

- wprowadzania zwierząt,

- przebywania osób nietrzeźwych praz palenia tytoniu.

11. W sytuacji zauważenia usterek uniemożliwiających zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu i zabawy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola i nie korzystać z terenu do czasu usunięcia zagrożenia.

12. Za stan urządzeń zabawowych i sprzętu odpowiadają: dyrektor przedszkola, nauczyciele prowadzący zajęcia.

13. Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

14. Urządzenia znajdujące się na placu zabaw podlegają systematycznemu przeglądowi stanu technicznego.

15. Utrzymanie w czystości placu zabaw należy do obowiązków dozorców zatrudnionych w przedszkolu.

16.  W czasie prowadzenia zajęć oraz po zamknięciu przedszkola obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na placu zabaw nieupoważnionych osób.

17. Za wypadki i szkody poniesione przez osoby  korzystające z placu zabaw poza czasem pracy placówki przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

§ 3

Zasady powyższego Regulaminu obowiązują nauczycieli, rodziców oraz osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

               DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU !!!

 

 Telefony alarmowe:

Straż Miejska – 986

Straż Pożarna – 998

Policja – 997

Pogotowie ratunkowe – 999

Telefon alarmowy z telefonów komórkowych – 112

 

 

 

Załącznik 1 - rozlokowanie nauczycieli na placu zabaw

 

 

 

 

Załącznik 2 - harmonogram pobytu grup przedszkolnych na placu zabaw

 

Data

Godzina pobytu

(od – do)

Grupa (nazwa grupy, podpis nauczyciela)

Grupa (nazwa grupy, podpis nauczyciela)

Grupa (nazwa grupy, podpis nauczyciela)

Grupa (nazwa grupy, podpis nauczyciela)