Ramowy rozkład dnia 2019/2020

6.30 - 8.00 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci;
8.00 - 8.45

Zabawy integrujące grupę;

Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę);

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci;

Zabawa ruchowa;

Ćwiczenia poranne;

8.45 - 9.00

Przygotowanie do śniadania;

Czynności porządkowe;

Zabiegi higieniczne;

9.00 - 9.30 Śniadanie;
9.30 - 10.30 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą;
(w tym raz w tygodniu rytmika: wszystkie dzieci;
dwa razy w tygodniu jęz. angielski: wszystkie dzieci;
raz w tygodniu religia: oddział III, IV, Va, Vb);
10.30 -11.30

Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali;

Zabawy ruchowe;

Ćwiczenia gimnastyczne;

11.30 - 11.45

Przygotowanie do obiadu;

Czynności porządkowe;

Zabiegi higieniczne;

11.45 - 12.15 Obiad;
12.15 - 13.30

Leżakowanie (oddział Ia, Ib, IIa, IIb);

Ćwiczenia relaksacyjne (oddział III, IV, Va, Vb, VI, VII);

Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek;

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów
książek);

Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym;
(odddział III, IV, Va, Vb, VI, VII);

13.30 - 13.45 Przygotowanie do podwieczorku;
13.45 - 14.00 Podwieczorek;
14.00 - 16.30

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb (oddział Ia, Ib, IIa, IIb, Va, Vb, VI, VII);

Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek);

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach;