Motyw graficzny PS 39
Motyw graficzny PS 39

Koncepcja Funkcjonowania i Rozwoju Przedszkola

KONCEPCJA
FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 39

W KIELCACH

 

Opracowana na lata 2017-2022 

Przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 01.09.2017r.

Zaopiniowana przez Radę Rodziców dnia 15.09.2017r.

 

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

            Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie Prawo Oświatowe oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego ( Dz. U. 2017, poz, 1658)

 

MISJA

     Z miłości do dzieci, z pasji do rozwijania talentów

 

Odkrywamy u dzieci ich mocne strony, pomagamy im w rozwijaniu się i dojrzewaniu w zgodzie ze światem i własnymi zdolnościami. Pobudzamy motywację i chęć do nauki poprzez stosowanie różnorodnych metod i działań, w atmosferze bezpieczeństwa i bezwzględnej akceptacji z naciskiem na zasady dobrego wychowania. Ujawniamy talenty dzieci przy pomocy Teorii Wielorakich Inteligencji Howarda Gardnera.

„Wierzymy, że w każdym dziecku tkwi geniusz. Trzeba tylko pozwolić mu się objawić”.

 

        „Dama i Dżentelmen XXI wieku” poznają przede wszystkim wiedzę z kilku głównych obszarów życia:

 1. Jak cię widzą, tak cię cenią – o wizerunku (dbamy o czysty i schludny wygląd; magiczna moc uśmiechu i kontaktu wzrokowego; zasady Dress code; właściwa postawa ciała itd.).
 2. Savoir-vivre w życiu codziennym (poznajemy cechy człowieka dobrze wychowanego; zwyczaje i reguły obowiązujące przy stole; dobre maniery w miejscach publicznych; uczymy się szacunku do ojczyzny, przyrody, osób z niepełnosprawnością, dbamy o przyrodę itd.).
 3. Jem zdrowo – żyję zdrowo (zajęcia warsztatowe - dlaczego jemy owoce i warzywa, wiem co jem, piramida żywienia itd.).
 4. Ćwiczymy i rozwijamy sprawność fizyczną – stosowanie elementów metody P. Dennisona i R. Labana (poranna gimnastyka; spacery   i wycieczki; rozgrywki sportowe; ćwiczenia i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu; tańczymy).
 5. W świecie czytelnictwa (spotkania czytelnicze w przedszkolu, rodzice i absolwenci czytają przedszkolakom, poznajemy literki i sylaby itd.).
 6. Mali Projektanci - warsztaty modowe (zajęcia artystyczno/manualno/plastyczne) ( projektujemy i szyjemy stroje/kostiumy z tkanin, odpadów  i ekologicznych materiałów).

            Zależy nam na tym, by słowa zawarte w misji przedszkola były realizowane zarówno poprzez nowe jak i sprawdzone już działania. Wyznacznikiem jakości mają być bezpieczne, radosne, dobrze przygotowane do podjęcia nauki szkolnej dzieci oraz spokojni i zadowoleni rodzice.  Kontynuując dotychczasowe działania,  koncepcja pracy przedszkola ma opierać się na podmiotowym traktowaniu dziecka, szacunku dla jego godności. Dziecko w naszym przedszkolu nie jest anonimowe. Nauczyciele znają jego środowisko rodzinne, problemy, jego predyspozycje indywidualne, zamiłowania uzdolnienia, możliwości, zainteresowania. Poszukiwanie nowych kierunków pracy wychowawczo-dydaktycznej umożliwi dzieciom jeszcze lepszy, harmonijny  i wszechstronny rozwój.

 

 

WIZJA

            Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym troskliwą i czujną opiekę. Dzieci rozwijają się w radosnym i bezpiecznym otoczeniu, ukierunkowanym przede wszystkim na wszechstronny rozwój całej społeczności przedszkolnej, wyszukiwanie ich talentów i zainteresowań. Kształtują główne wartości zawarte w misji i wizji przedszkola. Nabywają umiejętności komunikacyjne, interpersonalne i savoir-vivre. Rozwijają optymistyczne cechy charakteru: zaradność zwaną też przedsiębiorczością, odpowiedzialność, kreatywność, estetykę, samodzielność, odporność emocjonalną, empatię i szacunek. Konstruują i budują. Przedszkole realizuje programy własne nauczycieli. Dzieci uczestniczą w zajęciach z rytmiki, j. angielskiego, tanecznych, gimnastyki i religii. Czas w przedszkolu wypełniony jest nauką i zabawą. Przedszkolaki, oprócz podstawowych zajęć, uczestniczą   w wycieczkach do kina, teatru, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, dzięki którym poznają specyfikę różnych zawodów. Celem przedszkola jest to, aby dzieci podczas pobytu nie tylko poznały treści zawarte w programach nauczania, ale przede wszystkim doświadczyły interakcji społecznych, ucząc się zasad zgodnego funkcjonowania i przestrzegania ich w grupie, rozwiązywania konfliktów, reagowania na potrzeby innych. Rodzice są partnerami,   a także wsparciem dla naszych przedsięwzięć wychowawczych i edukacyjnych. Jesteśmy przedszkolem otwartym na problemy i potrzeby naszego środowiska. Pielęgnujemy swoją historię i tradycję. Jesteśmy postrzegani jako przedszkole otwarte na potrzeby środowiska lokalnego dzięki skutecznej promocji swoich działań. Ponadto naszym atutem jest życzliwy personel, wszechstronnie wykwalifikowana, doświadczona kadra nauczycielska, nowoczesne, skuteczne metody pracy. Naszym atutem są zdrowe, urozmaicone smaczne posiłki. Posiadamy estetycznie urządzony ogród oraz kolorowe sale wyposażone w ciekawe zabawki i pomoce dydaktyczne. Edukacja w przedszkolu pozwoli dzieciom skonstruować system wartości, będący podstawą funkcjonowania w przyszłości i mający wpływ na jakość ich życia w społeczeństwie.

 

KSZTAŁTOWANE WARTOŚCI
 

 bezpieczeństwo

odpowiedzialność

szacunek

kultura osobista

estetyka

 

 

PRIORYTET 

 

Dziecko to największy skarb każdego rodzica, jest najpiękniejsze,

najmądrzejsze i najukochańsze. Tak też powinno być traktowane,

bez względu na deficyty, trudności wychowawcze, wygląd, rasę

czy pochodzenie społeczne. Nie ma nic cenniejszego niż pewność rodziców,

 że miejsce i ludzie którym powierzają dziecko – dają

poczucie bezwzględnej akceptacji i bezpieczeństwa”.

 

CELE GŁÓWNE
 

 1. optymalizacja efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej; 
 2. zapewnienie prawidłowego przebiegu i stałego doskonalenia procesów edukacyjnych w przedszkolu; 
 3. przygotowywanie do przyjmowania odpowiednich ról społecznych, dalszej edukacji oraz życia zawodowego.
 4. wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez  upowszechnianie jego specyfiki oraz osiągnięć;

 

CELE OPERACYJNE
 

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, aby dzieci wiedziały co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci   

      o zróżnicowanych możliwościach intelektualnych i fizycznych;

 1. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;  
 2. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym   oraz     rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
 3. wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 4. kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

 

DEKALOG WYKORZYSTANIA TEORII INTELIGENCJI WIELORAKICH :

1. Każde dziecko jest inne. Ma odrębną specyficzną i niepowtarzalną „matrycę inteligencji”. Każdy ma swoje słabe i silne strony.

2. Wszystkie rodzaje inteligencji są równo cenne.

3. Każdy rodzaj inteligencji warto, można i trzeba rozwijać.

4. Przedszkolaki powinny mieć możliwość wyboru własnej aktywności.

5. Należy dostosować metody nauczania do rodzaju inteligencji dzieci.

6. Ocenianie dzieci musi być „sprawiedliwe” wobec inteligencji.

7. Ważne jest odpowiednie diagnozowanie i odkrywanie szczególnych predyspozycji dzieci oraz umożliwienie ich rozwoju.

8. Wczesne ustalenie uzdolnień dziecka może pomóc mu w rozwijaniu talentów.

9. Bardzo ważne jest kształtowanie emocjonalnych zdolności dzieci.

10. Wychowawca – rodzic i nauczyciel - każde dziecko powinien traktować indywidualnie.

 

ABSOLWENT PRZEDSZKOLA

 

W zakresie fizycznym:

 • dba o zdrowie, estetykę,
 • jest sprawny fizycznie na miarę swoich możliwości,
 • samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne,
 • wykonuje czynności samoobsługowe,
 •  spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 •  wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

 

W zakresie emocjonalnym:

 • jest odpowiedzialny za siebie i posiada umiejętność oceniania swojej pracy,
 • wykazuje chęć wszechstronnego rozwoju zarówno w naukach ścisłych jak i  artystycznych,
 • nie obawia się występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 • nie obawia się wyrażać swoje uczucia,
 • szanuje emocje swoje i innych osób,
 • posiada umiejętność koncentracji podczas pracy przez dłuższy czas, jest wytrwały,
 • dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej,
 • przejawia życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt.

W zakresie społecznym:

 • jest dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych,
 • zna i stara się przestrzegać zasad kultury współżycia, postępowania,
 • posiada wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
 • jest samodzielny i zaradny – odpowiednio do wieku, życzliwy i koleżeński,
 • chętnie dzieli się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 • wykazuje inicjatywę w działaniu, 
 • wykazuje umiejętności współdziałania w zespole,
 • wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze,
 • wyraża szacunek do ojczyzny.

W zakresie poznawczym:

 • orientuje się w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny,
 • wykazuje zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 • posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 • umie posługiwać się nowoczesnymi technologiami na miarę swoich możliwości rozwojowych (elektroniczne urządzenia cyfrowe do porozumiewania się oraz do zabawy, komputer w podstawowym zakresie),
 • rozumie i zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe (prezentuje postawę patriotyczną),
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu,
 • rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach i porządkuje je,
 • rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym,
 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,
 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia,
 • wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

ORGANIZACJA

            Przedszkole Samorządowe Nr 39 w Kielcach jest placówką publiczną prowadzoną przez Miasto Kielce. Siedziba przedszkola znajduje się w Kielcach ul. Barwinek 31. W przedszkolu funkcjonuje 7 grup dziecięcych. Grupy liczą od 18 do 25 dzieci. Przedszkole zapewnia usługi opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Pracuje w ciągu całego roku z przerwą wakacyjną – jeden miesiąc. Czynne jest od 6.30 do 16.30. W ramowym rozkładzie dnia uwzględnione są 3 posiłki.

 

ZASOBY RZECZOWE I OSOBOWE PRZEDSZKOLA

            Przedszkole usytuowane jest w południowej dzielnicy Kielc, na osiedlu Barwinek. Osiedle na którym znajduje się przedszkole, otoczone jest od strony południowej zespołem domków jednorodzinnych i lasem, od strony północnej sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 32 w Kielcach, a od strony wschodniej zespołem bloków 4 -  piętrowych i ogródkami działkowymi, od zachodniej basenem i zespołem bloków 4- piętrowych. Przedszkole posiada ogród z zabezpieczonym placem zabaw oraz z dużym tarasem przedszkolnym.

 

WARUNKI BYTOWE

            Budynek przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach oferuje dzieciom jasne, przestronne, słoneczne sale, przy których znajdują się łazienki, z przystosowaną do wzrostu dzieci armaturą sanitarną. Sześć dużych sal pozwala dzieciom na aktywność także w czasie niepogody. Kolorowe                        i zadbane sale przedszkolne tworzą bezpieczne i atrakcyjne warunki do zabawy. Środki dydaktyczne i wyposażenie przedszkola pozwala na realizację przyjętych programów. Ciekawe meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcaj do swobodnej zabawy. Śniadanie, obiady i podwieczorki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni przedszkolnej.

 

JAK PRACUJEMY

            Posiadamy wysoko wykwalifikowany personel pedagogiczny. Nauczycielki oprócz wykształcenia kwalifikującego do wykonywania zawodu (wychowanie przedszkolne) posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, oligofrenopedagogiki, informatyki. Poprzez ustawiczne i permanentne kształcenie, stałe doskonalenie warsztatu pracy i poszukiwanie nowatorstwa pedagogicznego stwarzają dzieciom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju. Przedszkole Samorządowe nr 39 posiada bardzo dobrą bazę dydaktyczną oraz przestrzeń do zabaw ruchowych, umożliwia dzieciom zabawę w kącikach zainteresowań i placu zabaw. Odbywają się zajęcia z psychologiem, logopedą i pedagogiem. Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. Nauczyciele wykorzystują naturalną potrzebę zabaw dzieci, stwarzają takie sytuacje, które wyposażają dzieci w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej. Proces ten oparty jest na indywidualnych obserwacjach pedagogicznych każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych, niwelowania deficytów rozwojowych i rozwijania talentów. Prowadzone jest badanie gotowości do podjęcia nauki w szkole i w zależności od wyników badania prowadzone są zajęcia wspomagające  i korygujące rozwój dziecka bądź udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

            W przedszkolu dzieci uczą się języka angielskiego, uczęszczają na zajęcia z rytmiki, organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców. 5 i 6 – latki mają zorganizowane zajęcia z religii. Mając na uwadze ułatwienie przystosowania dziecka do nowych warunków, przedszkole prowadzi program adaptacyjny dla dzieci najmłodszych. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli dzieci biorą udział w licznych spotkaniach z ciekawymi ludźmi, konkursach, wycieczkach i zawodach sportowych. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.

 

 

METODY PRACY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

            To metody nowoczesne i zapewniające wychowanką atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

 

NOWATORSKIE METODY

 

 • metoda projektu artystycznego
 • twórcze metody aktywności ruchowej Denisona, Sherborne, Orffa, Labana.
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • metody I. Majchrzak, J. Cieszyńskiej
 • metody aktywizujące
 • techniki twórczego myślenia
 • pedagogiki zabawy i wielu innych.

 

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

 

1. Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

 

2. Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki – dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

 

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa.

 

Przedszkole promuje swoją odrębność i specyfikę przez:

 • stronę internetową i fanpage – włączenie rodziców w tworzenie strony przedszkola;
 • zajęcia otwarte dla rodziców;
 • organizację konkursów między przedszkolnych plastycznych;
 • udział w licznych konkursach zewnętrznych – miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich;
 • przez organizację Dnia Przedszkolaka;
 • propagowanie świata wartości podczas otwartych zajęć wg kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych;
 • stymulowanie dzieci do nabywania wiadomości i umiejętności – stosowanie dobrych praktyk pedagogicznych;
 • dostosowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych do możliwości dzieci wynikających z realizacji podstawy programowej;
 • rzetelną diagnozę dzieci 5-6 letnich;
 • prowadzenie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci – pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • dbałość, aby wszystkie proponowane sytuacje edukacyjne pozwalały na naukę przez zabawę, badanie, doświadczanie, możliwość wyboru zadań, wyrabianie motywacji do nauki, oraz umiejętność uczenia się;
 • rzetelne podejście do wytycznych zawartych w podstawie programowej;
 • wzmocnienie działań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wczesne wykrywanie deficytów, ukierunkowanie rodziców na współpracę ze specjalistami, ujednolicanie działań w wypadku zdiagnozowania – pomoc psychologiczno – pedagogiczną;
 • wzmocnienie opieki nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez codzienne działania przedszkola;
 • badanie losów absolwentów, uwzględnianie informacji zwrotnych w planowaniu sytuacji edukacyjnych;
 • realizację programu profilaktyczno – wychowawczego przedszkola, prowadzenie systemetycznego dialogu z rodzicami w tym zakresie, wspólne modyfikowanie i wzbogacanie o nowe formy;
 • realizację programu adaptacyjnego;
 • promowanie wartości wychowania przedszkolnego w środowisku;
 • kontynuowanie i uatrakcyjnianie udziału w przeglądach, spotkaniach organizowanych przez instytucje gminne, powiatowe, ogólnopolskie;
 • zachęcanie rodziców do udziału w organizacji uroczystościach przedszkolnych;
 • pielęgnowanie własnych tradycji przedszkola, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki;
 • opracowanie i realizację programów autorskich;
 • angażowanie rodziców do prowadzenia działań z dziećmi w przedszkolu i poza nim zgodnie z zamiłowaniami i umiejętnościami rodziców;
 • proponowanie rodzicom wspólnych działań na rzecz placówki np. prace w ogrodzie przedszkolnym;
 • organizowanie w przedszkolu dyżurów psychologa, pedagoga  i logopedy dla rodziców i nauczycieli;
 • zachęcanie rodziców do współpracy z przedszkolem w zakresie organizowania rozmaitych akcji charytatywnych (np. „Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, „Sprzątanie Świata”, Fundacje – zbieranie nakrętek dla dzieci chorych i niepełnosprawnych – Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimera, makulatury - „Makulatura na misje” - Diecezja Kielecka, elektrośmieci „ Moje miasto bez elektrośmieci” - Urząd Miast Kielce, baterii – Fundacja Odzyskaj Środowisko w Kielcach, „Pluszowy Miś” - akcja „Echa Dnia”, „Góra Grosza” - Towarzystwo „Nasz Dom”, Schronisko dla psów w Dyminach, kartki świąteczne dla dzieci z onkologii – Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach);
 • udział w kampaniach, projektach i programach edukacyjnych;
 • wzbogacanie zbioru pomocy dydaktycznych i unowocześnianie go;
 • wprowadzanie innowacji pedagogicznych: „Dama i Dżentelmen XXI wieku”
 • media lokalne, artykuły w prasie i w Internecie.

 

 

         Przedszkole organizuje poradnictwo specjalistyczne dla dzieci i ich rodziców. Opieka ta realizowana jest poprzez współpracę z:

 

Miejskim Zespołem Poradni psychologiczno – pedagogicznych w Kielcach ul. urzędnicza 16, w zakresie:

 • badań diagnostycznych, psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych;
 • obserwacji w grupie dzieci z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania;
 • badań przesiewowych dzieci 5 i 6 – letnich w kierunku zagrożenia dysleksją;
 • poradnictwa dla rodziny w ramach konsultacji indywidualnych;
 • pedagogizacja rodziców na temat prawidłowości i odchyleń w rozwoju dziecka oraz możliwości korygująco – stymulujących;
 • działalności doradczo – instruktażowej dla nauczycieli.

 

            Zajęcia prowadzone są w odpowiednio wyposażonych i przystosowanych gabinetach specjalistycznych logopedy i psychologa w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.