Konkursy

GŁOSUJCIE   NA   NASZĄ   MARZANNĘ

marzec 2019

 

22 marca 2019 roku ruszyło głosowanie w konkursie Radia Kielce na NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ 2019.

Aby oddać głos na naszą M a r z a n n ę należy wysłać SMS-a pod numer 7243. W treści SMS-a należy wpisać słowo – Konkurs 5. Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos na Pracę Konkursową o tym samym numerze. Każdy kolejny SMS, oddany z tego samego numeru telefonu, na ten sam numer Pracy Konkursowej, jest głosem nieważnym. Głosowanie zakończy się 06.04.2019 r. o godz. 17:00.

Prosimy o głosy wszystkich Rodziców, Członków Rodzin i Sympatyków naszego przedszkola. Chcemy powalczyć o cenne nagrody.

 


WYNIKI
II MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PATRIOTYCZNEGO

EKO – MANIACY czyli Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce”

marzec 2019
 

W konkursie wzięło udział aż 42 uczestników reprezentujących 25 przedszkoli samorządowych z terenu Miasta Kielce: nr 2, nr 3, nr 4, nr 6, nr 8, nr 9, nr 13, nr 14, nr 16, nr 18, nr 19, nr 21, nr 23, nr 25, nr 27, nr 29, nr 30, nr 31, nr 33, nr 34, nr 35, nr 36, nr 39, nr 42 i nr 43. Jest nam niezmiernie miło, że nasz konkurs cieszył się takim zainteresowaniem.
Wszystkie stroje, które do nas dotarły, zostały zakodowane, a zwycięzców wyłoniło niezależne jury w składzie:

Pani Ewa Łukawska -  projektantka mody
Pani Marzena Smolińska - przedstawiciel Teatru Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach
Pani Iwona Wójcik-Kurowska - przedstawiciel Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
Pani Iwona Kamińska - przedstawiciel Kuna System
Pani Ilona Religa -  przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura Kielce
Pani Iwona Grabczak - przedstawiciel Muzeum Historii Kielc
Pan Marcin Boruń - fotograf modowy

 

I miejsce:

Natalia Chatys - Przedszkole Samorządowe nr 34

II miejsce:

Bartosz Molenda - Przedszkole Samorządowe nr 3

III miejsce:

Nikola Banasik - Przedszkole Samorządowe nr 36

nagrody specjalne:

Natalia Sadowska - Przedszkole Samorządowe nr 4

Natalia Tereba - Przedszkole Samorządowe nr 19

Nika Jarczyńska - Przedszkole Samorządowe nr 39
 

wyróżnienia:

             Zofia Garus - Przedszkole Samorządowe nr 3

             Liliana Wiosło - Przedszkole Samorządowe nr 4

             Nina Bielecka - Przedszkole Samorządowe nr 18

             Emilia Tuź - Przedszkole Samorządowe nr 21

             Laura Siuda - Przedszkole Samorządowe nr 27

             Maria Mitręga - Przedszkole Samorządowe nr 33

             Lena Pożoga - Przedszkole Samrządowe nr 33

             Kalina Żądło - Przedszkole Samorządowe nr 39

             Małgorzata Ziębicka - Przedszkole Samorządowe nr 42

             Mikołaj Bujak - Przedszkole Samorządowe nr 42

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy fantastycznych pomysłów i wspaniale wykonanych kreacji,

 


UWAGA    K O N K U R S  !!!

Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach ogłasza
II Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczno-Patriotyczny pod nazwą

"EKO-MANIACY czyli Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce",
do udziału w którym zaprasza wszystkie przedszkola samorządowe z terenu Miasta Kielce.

Na konkursowe prace czekamy do 22 lutego 2019 roku !!!

 

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli:

Bogdan Wenta Prezydent Miasta Kielce                                                   Świętokrzyski Kurator Oświaty

                                                                                                                                                                              

 

Patronat objęli także i zapewnili wsparcie:

    "Wodociągi Kieleckie" Sp. z o.o.                                 Muzeum Historii Kielc                                Liga Ochrony Przyrody Kielce

                                                                                                

 

      Instytut Pamięci Narodowej                          Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach                   Kuna System Kielce
              Delegatura Kielce

                                                                                                            

 

Wspierają nas również:

                    Firma Dafi                                      Centrum Przygotowań do Misji                              Wydział Usług Komunalnych
                                                                                        Zagranicznych w Kielcach                                      i Zarządzania Środowiskiem
                                                                                                                                                                                               Urząd Miasta Kielce

                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                           Kino Helios Kielce

                                                                                                              

 

O tegorocznej edycji naszego Konkursu piszą Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. i Urząd Miasta Kielce.

 

 

Zamieszczony poniżej Regulamin Konkursu wraz z Oświadczeniem Zgody można pobrać z zakładki "pliki do pobrania"

 

REGULAMIN
II MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNO-PATRIOTYCZNEGO

EKO – MANIACY czyli Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce”

 

Cele ogólne :

 • uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
 • propagowanie wartości patriotycznych,
 • popularyzowanie nowatorskich rozwiązań podczas tworzenia stroju,
 • tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski,
 • kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska,
 • aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci,
 • zaprojektowanie i wykonanie stroju (kreacji) lub innej części garderoby obowiązującej w dwudziestoleciu międzywojennym tj.: 1918 - 1939 z  ekologicznych surowców wtórnych w szczególności z tekstyliów oraz makulatury i tworzywa sztucznego na temat: „Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce",
 • zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub  przetworzenia.

Cele szczegółowe:

 • zapoznanie dzieci ze strojami jakie były noszone w dwudziestoleciu międzywojennym,
 • rozwinięcie wśród dzieci ciekawości poznawczej związanej z ojczyzną, jej historią, zwyczajami, tradycją i tożsamością narodową,
 • poznawanie polskiej historii i kultury,
 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzenie zainteresowań  ekologicznych przedszkolaków,
 • rozbudzenie fantazji i wyobraźni,
 • inspirowanie do twórczej aktywności,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonania prac plastyczno – technicznych,
 • poszerzenie współpracy między placówkami przedszkolnymi i instytucjami  zajmującymi się edukacją ekologiczną,
 • integracja przedszkolaków,
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 – 6 letnich.
 2. Tematem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie stroju przestrzennego "Damy i Dżentelmena w Niepodległej Polsce" - takiego w który może się ubrać współczesna dama bądź dżentelmen, obowiązującego w dwudziestoleciu międzywojennym tj.: 1918 - 1939  z konkretnych surowców wtórnych w szczególności tekstyliów oraz makulatury i torzywa sztucznego, w sposób bezpieczny dla użytkownika.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach do dnia 22. 02. 2019r.
 4. Praca uczestnika konkursu powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, grupę, nazwę placówki, wiek autora, nazwisko nauczyciela, informację wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na umieszczenie wizerunku dziecka w mediach. Prace bez kompletnych informacji oraz dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą dopuszczone do konkursu.
 5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
 • strój przestrzenny "Damy i Dżentelmena w Niepodległej Polsce" - taki w  który może się ubrać współczesna dama bądź dżentelmen, obowiązujący w dwudziestoleciu międzywojennym tj.: 1918 - 1939,
 • wykorzystanie w pracy wszystkich wymienionych w tematyce konkursu surowców wtórnych czyli tekstyliów, makulatury, tworzywa sztucznego,
 •  inwencja twórcza i pomysłowe podejście do tematu,
 • zgodność z tematyką konkursu,
 • wrażenia estetyczne.

  6. Technika i wykonanie prac - dowolne.

  7. Dostarczona praca powinna zawierać tytuł i krótki opis do zaprojektowanego stroju (max 300 znaków), zdjęcie dziecka w stroju, wywołane nie przekraczające rozmiaru A4 lub przesłane na adres mailowy przedszkola ps39kielce@poczta.onet.pl.

  8. Do ocenienia nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne jury.

  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 4 marca 2019 roku o godzinie 10:00  w Przedszkolu Samorządowym nr 39 w Kielcach lub innej instytucji (zależne od liczby uczestników).

10. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

11. Przedszkola nagrodzonych laureatów (miejsca I - III) otrzymają nagrody rzeczowe.

12. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu.

13. Dostarczone na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

14. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

15. Każda placówka może wytypować maksymalnie po dwie prace.

16. Stroje mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą rodziców bądź nauczyciela.

 

OŚWIADCZENIE

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka

 w II Edycji Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologiczno - Patriotycznego

„Eko – Maniacy czyli Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce”

 

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………...

/imię i nazwisko/

…………………………………………………………………………………………………...

/wiek, nazwa placówki/

…………………………………………………………………………………………………...

/dane rodzica/opiekuna prawnego, adres, nr telefonu, e-mail/

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach danych osobowych mojego dziecka oraz moich danych (imienia, nazwiska, nazwy przedszkola, wieku, telefonu, e-maila, adresu) w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

III. Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez organizatora konkursu oraz lokalne media (prasę, telewizję)  wizerunku mojego dziecka utrwalonego podczas finału II Edycji  Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologiczno – Patriotycznego „Eko – Maniacy czyli Dama i Dżentelmen w Niepodległej Polsce” w dniu 4 marca 2019r., którego dziecko było uczestnikiem, na stronie internetowej i na profilu portalu społecznościowego (Facebook) organizatora konkursu.

 

IV. Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie wykonanej przez moje dziecko pracy konkursowej wraz z wizerunkiem dziecka, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, publikacji okolicznościowej, na stronie internetowej i na profilu portalu społecznościowego (Facebook) organizatora oraz w innych formach utrwaleń (prasa, telewizja).

 

                                        ……………………………………………                                                                                                                                                    …………………………………

                Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika konkursu                                                                                                        Miejscowość i data

 

 


GŁOSUJCIE   NA   NASZĄ   MARZANNĘ

marzec 2018

 

22 marca 2018 roku ruszyło głosowanie w konkursie Radia Kielce na NAJPIĘKNIEJSZĄ MARZANNĘ 2018.

Aby oddać głos na naszą M a r z a n n ę należy wysłać SMS-a pod numer 7243. W treści SMS-a należy wpisać słowo – Konkurs 5. Koszt jednego SMS-a wynosi 2 zł netto (2,46 zł brutto). Z jednego numeru telefonu można oddać tylko jeden głos na Pracę Konkursową o tym samym numerze. Każdy kolejny SMS, oddany z tego samego numeru telefonu, na ten sam numer Pracy Konkursowej, jest głosem nieważnym. Głosowanie zakończy się 06.04.2018 r. o godz. 17:00.

Prosimy o głosy wszystkich Rodziców, Członków Rodzin i Sympatyków naszego przedszkola. Chcemy powalczyć o cenne nagrody.

 

 

 


WYNIKI
I MIĘDZYPRZEDSZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

EKO – MANIACY czyli pozytywnie zakręceni w świecie ekologii”

marzec 2018
 

 

Jury konkursu w składzie:

Pani Ewelina Rozpara -  rzecznik prasowy firmy VIVE Group
Pani Paulina Prędotka - Firma Formaster S.A.
Pani Barbara Spychaj - przedstawiciel Ligi Ochrony Przyrody
Pan Dariusz Ścisło - Instytut Dizajnu Kielce
Pani Ewa Łukawska -  projektantka mody
Pan Marcin Boruń - fotograf

nagrodziło następujących uczestników konkursu:

I miejsce:

Laura Siuda - Przedszkole Samorządowe nr 27

II miejsce:

Mikołaj Bujak - Przedszkole Samorządowe nr 42

III miejsce:

Zuzanna Wrona - Przedszkole Samorządowe nr39

wyróżnienia:

Sylwester Banach - Przedszkole Samorządowe nr 25

Nadia Broniś - Przedszkole Samorządowe nr 3

Agata Cholewa - Przedszkole Samorządowe nr 13

Michalina Dziwosz - Przedszkole Samorządowe nr 36

              Lena Kukla - Przedszkole Samorządowe nr 30

              Amelia Picheta - Przedszkole Samorządowe nr 23

 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy fantastycznych pomysłów i wspaniale wykonanych kreacji,

 


I MIĘDZYPRZEDSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY

EKO – MANIACY czyli pozytywnie zakręceni w świecie ekologii”

 

Cele ogólne :

 • aktywizacja i podniesienie świadomości ekologicznej dzieci;
 • zaprojektowanie i wykonanie stroju (kreacji) lub innej części garderoby z  ekologicznych surowców wtórnych na temat: „Dama i dżentelmen XXI wieku";
 • zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub  przetworzenia.

Cele szczegółowe:

 • promowanie wśród najmłodszych postaw ekologicznych oraz uwrażliwienie na konieczność dbania o środowisko naturalne;
 • pogłębianie wiedzy przedszkolaków na temat zagadnień z zakresu ekologii i  ochrony środowiska;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzenie zainteresowań  ekologicznych przedszkolaków;
 • rozbudzenie fantazji i wyobraźni;
 • rozwijanie zdolności manualnych;
 • wdrażanie do estetycznego wykonania prac plastyczno – technicznych;
 • poszerzenie współpracy między placówkami przedszkolnymi i instytucjami  zajmującymi się edukacją ekologiczną;
 • integracja przedszkolaków;
 • popularyzacja wiedzy dotyczącej segregacji i recyklingu.

Zasady i warunki uczestnictwa

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 – 6 letnich.
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie z materiałów ekologicznych, surowców wtórnych, tekstyliów, w sposób bezpieczny dla użytkownika, stroju przestrzennego „Damy i dżentelmena XXI wieku”- takiego w który może się ubrać współczesna dama bądź dżentelmen.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej do Przedszkola Samorządowego Nr 39 w Kielcach do dnia 16. 02. 2018r.
 4. Praca uczestnika konkursu powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, grupę, nazwę placówki, wiek autora oraz informację wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

     * estetyka wykonania pracy

     * wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych

     * wykorzystanie tekstyliów

     * inwencja i pomysłowe podejście do tematu

     * wrażenia estetyczne

     * zgodność z tematyką konkursu- zastosowanie surowców wtórnych bezpiecznych  dla użytkownika

  6. Technika i wykonanie prac - dowolne.

  7. Dostarczona praca powinna zawierać tytuł i krótki komentarz do zaprojektowanego stroju.

  8. Do ocenienia nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne jury.

  9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 1 marca 2018 roku o godzinie 10:00  w Przedszkolu Samorządowym Nr 39 w Kielcach.

10. Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do regulaminu konkursu.

12. Dostarczone na konkurs prace nie podlegają zwrotowi.

13. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

14. Każda placówka może wytypować maksymalnie po dwie prace.

15. Stroje mogą być wykonane samodzielnie lub z pomocą rodziców.

W sprawach Konkursu można kontaktować się z Renatą Jabłońską: tel. 606-29-29-46

 


DYPLOMY I PODZIĘKOWANIA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSENNE KWIATY

do pobrania:

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
WIOSENNE KWIATY

Jury konkursu w składzie:

Barbara Chrzęszczyk - dyrektor P.S. nr 39 w Kielcach
Krystyna Jagun - wicedyrektor
Renata Kowalczyk - nauczyciel
Małgorzata Tomaszewska - plastyk

nagrodziło następujących uczestników konkursu:

 

kategoria wiekowa 3-4 lata:

I miejsce

Tosia Padoł - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski
Nell Soboń - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski
Emil Cierpisz - Niepubliczne Przedszkole SMYK - Ostrowiec Świętokrzyski

II miejsce

Lena Wiącek - Przedszkole Samorządowe nr 34 - Kielce

III miejsce

Natalia Krypiel - PSP  w Wymysłowie

 

kategoria wiekowa 5-6 lat

I miejsce

praca grupowa - P.S. przy S.P. - Królewiec

II miejsce

Julia Gołuch - Przedszkole Samorządowe nr 34 - Kielce

III miejsce

Julia Żuk - Przedszkole Samorządowe nr 8 - Kielce

Ewa Jedynak - S.P. w Radkowicach

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody prześlemy pocztą.

 


WYNIKI KONKURSU MÓJ MIŚ

          Serdecznie dziękujemy za ogromne zainteresowanie konkursem, na który nadesłano 681 prac. Wszystkim uczestnikom  gratulujemy inwencji i pomysłowości w zaprezentowaniu swojego ulubionego pluszaka. Specjalne podziękowania składamy nauczycielom i opiekunom, pod kierunkiem których powstały tak piękne prace, zapraszając jednocześnie do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
          W każdej z dwóch konkursowych kategorii wiekowych przyznano po trzy równorzędne nagrody główne i jednym wyróżnieniu.
 

kategoria wiekowa 3-4 lata:

nagrody główne:

Martyna Sławska - Przedszkole Gminne w Rakowie
Weronika Połeć - oddział przedszkolny przy Szkole  Podstawowej   w Wielkiej Wsi
Nastia Kwolik - Przedszkole Niepubliczne "Smerfuś" w Busku-Zdroju

wyróżnienie:

Kacper Czarnecki - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi
 

kategoria wiekowa 5-6 lat:

nagrody główne:

Maja Socha - Przedszkole Samorządowe nr 28 w Kielcach
Igor Seweryn - oddział przedszkolny przy PSP w Wymysłowie
Amelka Warchałowska - Przedszkole nr 4 w Staszowie

wyróżnienie:

Przemysław Małek - oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Czarncy

Przyznano nagrodę specjalną za pracę zbiorową wykonaną przez dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Sandomierzu.
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Laureata z Kielc zapraszamy do naszego Przedszkola  po odbiór nagrody osobiście, od  dnia 10 stycznia. Pozostałym nagrody prześlemy pocztą.

 


KONKURS PLASTYCZNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
listopad 2011

W związku z obchodami Światowego Dnia Pluszowego Misia - przypadającego na dzień 25 listopada - Przedszkole Samorządowe nr 39 w Kielcach zaprasza Przedszkolaki w wieku 3-6 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "MÓJ MIŚ".

Ideą Konkursu jest przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, propagowanie sztuk plastycznych, kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, a także możliwość zaprezentowania uzdolnionych dzieci na szerszym forum.

Regulamin Konkursu:

 1. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej postać  ulubionego pluszaka, nawiązującej do tematu "Mój Miś";
 2. Format pracy: A4;
 3. Technika: dowolna (z wyłączeniem materiałów sypkich, takich jak: kasza, ryż itp.);
 4. Praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie, nigdzie wcześniej nie wystawiana;
 5. Każdy uczestnik wykonuję jedną pracę;
 6. Nie oprawioną pracę należy opisać na odwrocie w następujący sposób:
  • - imię i nazwisko, wiek, adres, telefon, tytuł pracy, technika (zgłoszenia indywidualne),
  • - imię i nazwisko, wiek, nr przedszkola lub nazwa instytucji z adresem, nr telefonu, nazwisko opiekuna, tytuł pracy, technika (zgłoszenia indywidualne);
 7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora;
 8. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora Konkursu;
 9. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autorów nagrodzonych prac i ich opiekunów;
 10. Termin składania prac mija dnia 9 grudnia 2011 roku. Decyduje data stempla pocztowego;
 11. Dla zwycięzców Konkursu przewidziano nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy, dla ich opiekunów imienne podziękowania;
 12. Rozstrzygnięcie Konkursu przewidziano na dzień 22 grudnia 2011 roku;
 13. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Samorządowego nr 39 w Kielcach: http://przedszkole39.dzs.pl/ w zakładce KONKURSY;

UWAGA!

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:
Przedszkole Samorządowe nr 39 ul. Barwinek 31 25-150 Kielce z dopiskiem KONKURS.
W sprawach Konkursu można także kontaktować się z Moniką Kunicką-Stępień lub Beatą Suchogórską pod numerem telefonu 413616357.
Pytania można także kierować drogą e-mailową na adres: ck_ada49@interia.pl.
       


WYNIKI
Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego
Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa - grudzień 2009 r.

kategoria wiekowa 3-4-lata:

I miejsce:

Oliwier Brudny - Przedszkole Samorządowe nr 4

II miejsce:

Madzia Kęćko - Przedszkole Samorządowe nr 35

III miejsce:

Aleksandra Łagan - Przedszkole Samorządowe nr 25

wyróżnienia:

Ola Jagodzińska - Przedszkole Samorządowe nr 3

Michalina Gaweł - Przedszkole Samorządowe nr 39

Amelia Jagodzińska - Przedszkole Samorządowe nr 26

Aleksandra Stępnik - Przedszkole Samorządowe nr 32

Ala Strząbała - Przedszkole Samorządowe nr 21
 
 

kategoria wiekowa 5-6 lat:

I miejsce:

Natalka Sikora - Przedszkole Samorządowe nr 33

II miejsce:

Oliwia Kot - Przedszkole Samorządowe nr 13

III miejsce:

Beatka Szczerek - Przedszkole Samorządowe nr 18

 
wyróżnienia:

Ola Relidzyńska - Przedszkole Samorządowe nr 2

Oliwia Zwierzchowska - Przedszkole Samorządowe nr 31

Natalka Rębosz - Przedszkole Samorządowe nr 31

Patrycja Wira - Przedszkole Samorządowe nr 18

Dominik Lechsztef - Przedszkole Samorządowe nr 18

Zuzia Chwastowska - Przedszkole Samorządowe nr 39

Na uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom, a pamiątkowych dyplomów pozostałym uczestnikom konkursu,
serdecznie zapraszamy w czwartek - 7 stycznia 2010 roku - na godz. 10.00.