Koncepcja pracy przedszkola

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

  • diagnozowanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań, talentów i uzdolnień każdego dziecka;
  • kształtowanie u dzieci systemu wartości ukierunkowanego na rozwój społeczno – moralny;
  • rozwijanie otwartości wobec samego siebie, innych ludzi, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, rozbudzanie wiary we własne możliwości;
  • rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji;
  • stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym;
  • rozwijanie umiejętności unikania zagrożeń płynących z otaczającego  świata  i radzenia sobie w niebezpiecznych  sytuacjach;
  • wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;
  • efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w Koncepcji;
  • promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.